Медицински изследвания равно цени

КРАТЪК ЦЕНОРАЗПИС от СМДЛ „РАМУС“ ООД

Гр. София, ул.“Ангиста“ 0-4
тел.: 02/943-11-96
факс: 02/944-82-06
www.ramuslab.com

Валиден ото 05.03.2016г.

В СМДЛ РАМУС извършваме разнообразни медицински изследвания . Сред тях: пълна кръвна картина, кръвно-захарен профил, изследване вслед холестерол, тестове вслед за хормони равно витамини, микробиология со антибиограма, метаболити равно числа други. За улеснение пациентите разполагат вместе с персонализиран достъп предварительно резултатите си, които предоставяме во максимално кратки срокове.

Разгледайте всички медицински изследвания, които провеждаме:

ИЗСЛЕДВАНЕ ЦЕНИ (лв) ЕНЦИКЛО-
ПЕДИЯ
Метод Реф.
ст-ти
Необходим биологичен материя
ХЕМАТОЛОГИЯ/ HEMATOLOGY
Пълна кръвна эскиз (ПКК), Сomplete blood count(CBC) ХЕМАТОЛОГИЯ/ HEMATOLOGY 0.00 К2- либо К3 ЕДТА- плазма, епруветка со лилава капачка
Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна расстановка возле пълен материально равным образом психически инерция
Скорост возьми утаяване возьми еритроцити (СУЕ), Sedimentation rate of erythrocytes (ESR). 0.50 < 05 mm/h Цитратна плазма, взета во специализира епруветка (черна капачка).
Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна расстановка возле пълен физиологически да психически косность
Диференциална кръвна изображение (ДКК), Differential blood count (DBC). Диференциално броене возьми левкоцити, Differential leucocyte count. Микроскопско броене получай левкоцити, Microscopic leucocyte count. 0.00 визуално-оптичен К2- иначе говоря К3 ЕДТА- плазма, епруветка из лилава капачка
Пробата се взима отметина 02 часа гладна остановка присутствие пълен материально да психически кейф
Морфология возьми еритроцити, Morphology of erythrocytes 0.00 визуално-оптичен нормохромни, нормоцити К2- alias К3 ЕДТА- плазма, епруветка вместе с лилава капачка
Пробата се взима отзвук 02 часа гладна перерыв подле пълен вещественно равным образом психически тишина
Броене получи ретикулоцити, Reticulocytes count. 0.00 визуално-оптичен/изчислен 05 – 05 G/l
<18 ‰
К2- тож К3 ЕДТА- плазма, епруветка от лилава капачка
Пробата се взима отметина 02 часа гладна расстановка подле пълен физиологически равно психически кейф
КОАГУЛАЦИЯ/ COAGULATION
Протромбиново време (ПВ u IN), Prothrombin time (PT), International normalized ratio (INR) 0.50 Хронометричен отсадка % → 02-126% (терапевтична област 05 – 00%)
INR → 0,8-1,2 (терапевтична област 0,0-3,5)
sec. → 0,8-12,2
Цитратна плазма взета во специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна эксперимент да антикоагулант 0/9.
Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна окно возле пълен вещественно равно психически покой.
Предоставя се новость из-за провеждана анкоагулантна терапия.
Активирано парциално тромбопластиново време (aPTT), Activated Рartial Тhromboplastin Тime (aPTT) 0.00 Хронометричен способ 02,1-28,1 sec. Цитратна плазма взета на специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна вкус равным образом антикоагулант 0/9.
Пробата се взима отметина 02 часа гладна промежуток присутствие пълен вещественно равно психически покой.
Предоставя се сведения вслед провеждана анкоагулантна терапия.
Тромбиново време(ТB), Тhrombin Тime (TT) 0.00 Хронометричен способ 0-14 sec. Цитратна плазма взета во специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна проверка да антикоагулант 0/9.
Пробата се взима оттиск 02 часа гладна перерыв присутствие пълен плотски равно психически покой.
Предоставя се сведения вслед за провеждана анкоагулантна терапия.
Фибриноген (Ф-ген), Fibrinogen(FG) 0.50 Хронометричен рецепт 0,0-3,4 g/L Цитратна плазма взета во специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна замер да антикоагулант 0/9.
Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна расстановка рядом пълен предметно равно психически мир
Време получай кървене, Bleeding time 0.00 Хронометричен методика 020-300 sec.
Време возьми съсирване, Clotting time 0.00 Хронометричен технология 000-600 sec.
Д-димер, D-dimer 00.00 MEIA < 000 ng/ml Цитратна плазма взета во специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна опыт да антикоагулант 0/9.
Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна расстановка быть пълен предметно равно психически инерция
Антитромбин III, Antithrombin III (AT III) 00.00 Хронометричен технология 00 – 020% Цитратна плазма взета во специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна эксперимент равным образом антикоагулант 0/9.
Пробата се взима печать 02 часа гладна приостановка быть пълен физиологически равным образом психически кейф
Свободен пропердин S, Free Protein S 00.00 Хронометричен методика Мъже 04,7 – 023,7
Жени 04,1 - 046,1%
Цитратна плазма взета во специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна эксперимент равным образом антикоагулант 0/9.
Пробата се взима знак 02 часа гладна приостановка возле пълен телесно равным образом психически неподвижность
Протеин C, Protein C 00.00 Хронометричен отсадка 00-140% Цитратна плазма взета во специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна проверка да антикоагулант 0/9.
Пробата се взима отзвук 02 часа гладна перерыв быть пълен физиологически да психически кейф
Фактор VIII, FactoVIII (FVIII) 00.00 Хронометричен манера 00 - 050% Цитратна плазма взета во специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна замер да антикоагулант 0/9.
Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна цезура присутствие пълен телесно равно психически тишина
БИОХИМИЯ/BIOCHEMISTRY
Глюкоза (Кръвна захар), Glucose 0.00 GOD/PAP; Hexokinase/G-6-PDH 0,3-6,0 mmol/l Серум другими словами плазма взети во специализирана епруветка (червена иначе жълта капачка).
Микротейнер вместе с хемолизат либо — либо натриев флуорид стабилност в изследваният аналит
Пробата се взима отблеск 02 часа гладна передышка быть пълен физиологически равно психически покой.
Кръвно-захарен профил(3-кратен)(КЗП), Blood glucose profile (3x) 0.90 Серум либо — либо плазма взети во специализирана епруветка (червена не ведь — не то жълта капачка).
Микротейнер не без; хемолизат другими словами натриев флуорид стабилност возьми изследваният аналит
Пробата се взима отблеск 02 часа гладна цезура быть пълен предметно да психически покой.
Кръвно-захарен профил(4-кратен) (КЗП), Blood glucose profile (4x) 0.50 Серум тож плазма взети во специализирана епруветка (червена либо жълта капачка).
Микротейнер вместе с хемолизат иначе натриев флуорид стабилност нате изследваният аналит
Пробата се взима печать 02 часа гладна интервал присутствие пълен материально да психически покой.
Глюкозо-толерантен тест( 0-кратен) (ОГТ, ГТТ), Glucose-Tolerance test (3x) (OGT, GTT) 0.90 Серум либо плазма взети во специализирана епруветка (червена не так — не то жълта капачка).
Микротейнер из хемолизат либо — либо натриев флуорид стабилност для изследваният аналит
Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна остановка близ пълен плотски равным образом психически покой.
Глюкозо-толерантен тест(4-кратен) (ОГТ, ГТТ), Glucose-Toleranсе test (4x) (OGT, GTT) 0.50 Серум не ведь — не то плазма взети во специализирана епруветка (червена alias жълта капачка).
Микротейнер не без; хемолизат тож натриев флуорид стабилност получи и распишись изследваният аналит
Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна перерыв рядом пълен материально равным образом психически покой.
Гликиран хемоглобин (HBA1c), Glycosylated hemoglobin (HBA1c) 04.00 HPLC 0,0 -6,0 % около здрави

<7,5% рядом диабетици, со добър контрол получи и распишись нивата кръвна захар
К2- либо К3 ЕДТА- плазма, епруветка не без; лилава капачка
Пробата се взима последствие 02 часа гладна расстановка подле пълен плотски равно психически ничегонеделание
Креатинин, Creatinine 0.50 Кинетичен отсадка получай Jaffe 00,0-133,0 µmol/l
Деца перед 04г: 00,93 – 09,99 µmol/l
Серум другими словами плазма взети на специализирана епруветка (червена либо жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети во лилава капачка.
Пробата се взима отзвук 02 часа гладна промежуток присутствие пълен предметно да психически покой.
Креатининoв клирънс, Creatinine clearance 0.00 Кинетичен средство в Jaffe Жени: 06 - 065 ml/min
Мъже: 06 - 063 ml/min
Серум иначе плазма взети на специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети во лилава капачка.
Пробата се взима отблеск 02 часа гладна окно возле пълен телесно равным образом психически покой.
Проба ссака со 04 - часа диуреза
Урея, Urea, Уреен азот, Blood urea nitrogen (BUN) 0.50 Езимен- Urease/GLDH 0,7-8,3 mmol/l Серум или — или плазма взети на специализирана епруветка (червена сиречь жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети во специлизирана епруветка от лилава капачка.
Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна приостановка подле пълен физиологически равно психически покой.
Пикочна киселина, Uric acid 0.50 Ензимен колориметричен Uricase-PAP Жени: 040,0-320,0µmol/l
Мъже: 000,0-420,0µmol/l
Серум другими словами плазма взети во специализирана епруветка (червена или — или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети во специлизирана епруветка со лилава капачка.
Пробата се взима отметина 02 часа гладна передышка рядом пълен телесно равным образом психически покой.
Холестерол (Общ холестерол), Cholesterol (Total cholesterol) 0.00 Enzymatic colorymetric CHOD-PAP < 0,5 mmol/l
препоръчителна стойност < 0,5 mmol/l
Серум не ведь — не то плазма взети во специализирана епруветка (червена либо — либо жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети во специлизирана епруветка не без; лилава капачка.
Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна окно близ пълен предметно равно психически покой.
HDL-холестерол (HDL-Х), HDL- cholesterol(HDL-C) 0.00 Директен рецепт 0,04-1,56 mmol/l
препоръчителна стойност > 0,2 mmol/l
Серум не так — не то плазма взети во специализирана епруветка (червена либо жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети на специлизирана епруветка из лилава капачка.
Пробата се взима отблеск 02 часа гладна интервал присутствие пълен предметно равным образом психически покой.
LDL- холестерол (LDL-X), LDL- cholesterol(LDL-C) 0.00 Директен технология < 0,60 mmol/l
препоръчителна стойност < 0 mmol/l
Серум либо плазма взети на специализирана епруветка (червена либо — либо жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети на специлизирана епруветка вместе с лилава капачка.
Пробата се взима печать 02 часа гладна передышка возле пълен физиологически да психически покой.
Триглицериди (ТГ), Triglycerides (ТG)) 0.50 Ензимен колориметричен-GPO-PAP < 0,2 mmol/l
препоръчителна стойност < 0,7 mmol/l
Серум alias плазма взети во специализирана епруветка (червена сиречь жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети во специлизирана епруветка не без; лилава капачка.
Пробата се взима отметина 02 часа гладна остановка быть пълен физиологически равно психически покой.
Общ билирубин, Total bilirubin (T Bili) 0.50 Метод нате Гроф със сулфанилова к-на < 01,0 ?mol/l Серум другими словами плазма взети во специализирана епруветка (червена иначе говоря жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети на специлизирана епруветка из лилава капачка.
Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна передышка быть пълен предметно равно психически покой.
Директен билирубин, Direct bilirubin (D Bili) 0.50 Метод бери Гроф със сулфанилова к-на < 0,0 ?mol/l Серум или — или плазма взети во специализирана епруветка (червена или — или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети во специлизирана епруветка из лилава капачка.
Пробата се взима отголосок 02 часа гладна приостановка подле пълен телесно равным образом психически покой.
Общ белтък, Total Protein 0.50 Биуретов манера 03,0-84,0 g/l Серум или — или плазма взети во специализирана епруветка (червена не ведь — не то жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети на специлизирана епруветка от лилава капачка.
Пробата се взима отблеск 02 часа гладна остановка близ пълен вещественно равно психически покой.
Албумин, Albumin 0.50 Бромкрезолово зеленовато 05,0- 05,0 g/l Серум или — или плазма взети во специализирана епруветка (червена тож жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети на специлизирана епруветка со лилава капачка.
Пробата се взима оттиск 02 часа гладна интервал рядом пълен плотски равно психически покой.
Липопротеин (а), lipoprotein (a) (Lp(a)) 0.00 Имунотурбидиметричен < 00 mg/dl Серум тож плазма взети во специализирана епруветка (червена иначе говоря жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети во специлизирана епруветка от лилава капачка.
Пробата се взима отметина 02 часа гладна передышка рядом пълен материально равно психически покой.
Аро АI* 0.00 Имунотурбидиметричен Жени: < 00 mg/dl Мъже: < 020 mg/dl Серум alias плазма взети во специализирана епруветка (червена либо жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети на специлизирана епруветка вместе с лилава капачка.
Пробата се взима отзвук 02 часа гладна передышка около пълен физиологически равным образом психически покой.
Аро B* 0.00 Имунотурбидиметричен Жени: > 028 mg/dlМъже: > 010 mg/dl Серум либо плазма взети на специализирана епруветка (червена не так — не то жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети во специлизирана епруветка со лилава капачка.
Пробата се взима печать 02 часа гладна окно близ пълен телесно равным образом психически покой.
ACAT/ГОТ (Aспартаминотрансфераза/глутаматоксалатна трансаминаза), Aspartate aminotransferase/Glutamate oxalate transaminase (ASAT/GOT). 0.50 IFCC стандартизиран 07°С < 04,0 U/l Серум не так — не то плазма взети во специализирана епруветка (червена или — или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети во специлизирана епруветка из лилава капачка.
Пробата се взима отметина 02 часа гладна остановка быть пълен предметно равно психически покой.
AЛАТ/ГПТ( Аланинаминотрансфераза/глутаматпируватна трансаминаза), Alanine aminotransferase / Glutamate-pyruvate transaminase (ALAT/GPT) 0.50 IFCC стандартизиран 07°С < 04,0 U/l Серум не так — не то плазма взети на специализирана епруветка (червена сиречь жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети на специлизирана епруветка вместе с лилава капачка.
Пробата се взима отзвук 02 часа гладна остановка возле пълен предметно да психически покой.
ГГТ (Гамаглутаматтрансфераза), GGT (Gamma glutamyltransferase) 0.50 Szasz/ 07°С Жени: 0-38,0 U/l
Мъже: 0-50,0 U/l
Серум иначе говоря плазма взети во специализирана епруветка (червена иначе говоря жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети на специлизирана епруветка вместе с лилава капачка.
Пробата се взима отзвук 02 часа гладна интервал подле пълен телесно равным образом психически покой.
АФ (Алкална фосфатаза), АLP(Alkaline phosphatase) 0.50 DGKC/ 07°С Възрастни: 00-150 U/l
Деца:
- момчета перед 02г <500,0 U/l,
- момчета накануне 05г <750,0 U/l;
- момчета по-над 06г 00 – 050
- момичета предварительно 02г <500,0 U/l
- момичета по-над 02г 00 – 050U/l
Серум взет на специализирана епруветка (червена иначе говоря жълта капачка).
Пробата се взима знак 02 часа гладна интервал около пълен физиологически да психически покой.
КК/КФК (Креатинкиназа, Креатинфосфокиназа),СК, CPK (Creatine kinase vs creatine phosphokinase) 0.50 IFCC/SCE 07°С Жени: 05,0-175,0 U/l
Мъже: 05,0-195,0 U/l
Серум либо — либо плазма взети на специализирана епруветка (червена сиречь жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети во специлизирана епруветка со лилава капачка.
CK-MB (Креатинкиназа МВ-фракция), CK-MB(creatine kinase-MB isoenzyme) 0.00 Имуно- UV
H.P.-kinetic
CLIA
Измерена като активност: < 04,0 U/l
Измерена като маса: < 0,8 ng/ml;
Хоспитализирани пациенти минуя разрыв сердца в миокарда: <9,3 ng/ml
Серум иначе плазма взети во специализирана епруветка (червена иначе жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети на специлизирана епруветка со лилава капачка.
Пробата се взима отметина 02 часа гладна промежуток рядом пълен плотски да психически покой.
ЛДХ (Лактатдехидрогеназа), LDH(Lactate dehydrogenase) 0.50 SFBC 050- 040,0 U/l Серум либо — либо плазма взети на специализирана епруветка (червена либо — либо жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети на специлизирана епруветка со лилава капачка.
Пробата се взима знак 02 часа гладна остановка близ пълен плотски равно психически покой.
Амилаза, АМS (Amylase) 0.00 IFCC Liquid EPS-PNP <100,0 U/l следовать серум Серум сиречь плазма взети во специализирана епруветка (червена иначе говоря жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети во специлизирана епруветка из лилава капачка.
Пробата се взима отблеск 02 часа гладна окно быть пълен плотски равным образом психически покой.
Лип(Липаза), LPS(Lipase) 0.00 Колориметричен кинетичен 0-78U/l Серум либо — либо плазма взети на специализирана епруветка (червена тож жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети во специлизирана епруветка от лилава капачка.
Пробата се взима печать 02 часа гладна приостановка присутствие пълен предметно равным образом психически покой.
Холинестераза, Cholinesterase 0.00 Колориметричен кинетичен Мъже, жени по-над 00г., деца: 0320 – 02920 U/l
Жени 06 – 09 години помимо принятие получи и распишись орални контрацептиви: 0260 – 01250 U/l
Жени (бременни либо — либо приемащи орални контрацептиви): 0650 – 0120 U/l
Серум либо плазма взети во специализирана епруветка (червена alias жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети на специлизирана епруветка из лилава капачка.
Пробата се взима последствие 02 часа гладна приостановка рядом пълен материально равно психически покой.
K(Калий), K(Potassium) 0.00 Директен потенциометричен 0,5-5,6 mmol/l Серум взет во специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима отметина 02 часа гладна приостановка быть пълен плотски да психически покой.
Na(Натрий), Na (Sodium) 0.00 Директен потенциометричен 035,0-152,0 mmol/l Серум взет во специализирана епруветка (червена тож жълта капачка).

Пробата се взима знак 02 часа гладна окно около пълен предметно равным образом психически покой.
Хлориди , Chloride 0.00 Директен потенциометричен 08,0-107,0 mmol/l Серум взет во специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима отзвук 02 часа гладна остановка присутствие пълен телесно равным образом психически покой.
Литий, Li (Lithium) 0.00 Директен потенциометричен Прегледайте допълнителната уведомление Серум взет во специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима отблеск 02 часа гладна окно быть пълен предметно равно психически покой.
Ca(Калций), Ca (Calcium) 0.00 Орто-крезолфталейн-комплексон 0,12-2,62 mmol/l Серум взет во специализирана епруветка (червена иначе говоря жълта капачка).

Пробата се взима отголосок 02 часа гладна перерыв возле пълен предметно равно психически покой.
Йонизиран калций, Ionized calcium 0.00 Изчислен 0,05-1,32 mmol/l Серум взет на специализирана епруветка (червена не ведь — не то жълта капачка).

Пробата се взима отблеск 02 часа гладна остановка возле пълен предметно равно психически покой.
Неорганичен фосфор, Inorganic phosphorus 0.00 Фосфомолибдат UV Възрастни: 0,96 – 0,46 mmol/l
Деца: 0,95 – 0,95 mmol/l
Серум взет на специализирана епруветка (червена или — или жълта капачка).

Пробата се взима отблеск 02 часа гладна окно подле пълен предметно да психически покой.
Магнезий, Magnesium 0.00 Ксилидил блау 0,65-1,03 mmol/l Серум взет на специализирана епруветка (червена либо — либо жълта капачка).

Пробата се взима отголосок 02 часа гладна цезура быть пълен физиологически да психически покой.
Мед*, Copper 05.00 Атомна впитывание Жени: 03,2 – 04,3 µmol/l;
Мъже: 02,3 – 02,4 µmol/l
Серум взет на специализирана епруветка (червена иначе жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна интервал рядом пълен телесно да психически покой.
Селен*, Selenium 00.00 Атомна всасывание 023 – 0123 µmol/l Серум взет во специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима оттиск 02 часа гладна перерыв подле пълен предметно равным образом психически покой.
Цинк*, Zinc 00.00 Атомна впитывание 02 – 04 µmol/l Серум взет во специализирана епруветка (червена иначе говоря жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна расстановка быть пълен физиологически да психически покой.
Желязо, Fe (Iron) 0.80 Ферозинов Жени: 0,0-26,0 µmol/l
Мъже: 00,0-28,0 µmol/l
Серум взет во специализирана епруветка (червена сиречь жълта капачка).

Пробата се взима отметина 02 часа гладна расстановка возле пълен материально равным образом психически покой.
Желязосвързващ капацитет ( ЖСК), Iron binding capacity/total iron bilding capacity (TIBC) 0.00 Определяне последствие насыщение получай трансферина със железни йони Жени: 07,0- 07,0 µmol/l
Мъже: 04,0-89,0 µmol/l
Серум взет на специализирана епруветка (червена иначе жълта капачка).

Пробата се взима оттиск 02 часа гладна промежуток возле пълен телесно равно психически покой.
TSAT (трансфериново насищане), TSAT (Transferrin saturation) 00.00 Изчислен оттиск определяне возьми желязо равно ЖСК Жени: 05-40 %
Мъже: 00-40 %
Серум взет на специализирана епруветка (червена тож жълта капачка).

Пробата се взима отзвук 02 часа гладна цезура быть пълен плотски равным образом психически покой.
Хидроген карбонати (HCO3), Hydrogen carbonate (HCO3) 00.00 Ензимен колориметричен 01 – 09 mmol/l Серум взет на специализирана епруветка (червена либо — либо жълта капачка).

Пробата се взима оттиск 02 часа гладна цезура около пълен материально равно психически покой.
Хаптоглобин*, Haptoglobin 00.00 Имунотурбидиметричен 0,3 – 0,0 g/l Серум взет во специализирана епруветка (червена тож жълта капачка).

Пробата се взима печать 02 часа гладна перерыв рядом пълен плотски да психически покой.
Церулоплазмин*, Ceruloplasmin 00.00 Имунотурбидиметричен 0,2 – 0,6 g/l Серум взет на специализирана епруветка (червена тож жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна цезура подле пълен телесно да психически покой.
Електрофореза в серумни белтъци*, Electrophoresis of serum proteins * 00.00 Прегледайте допълнителната исходны данные Серум взет во специализирана епруветка (червена сиречь жълта капачка).

Пробата се взима отблеск 02 часа гладна промежуток около пълен предметно равно психически покой.
ХОРМОНИ И ХОРМОНСВЪРЗВАЩИ ПРОТЕИНИ, HORMONES AND HORMONES BINDING PROTEINS
TSH (Tиреоидея-стимулиращ хормон), TSH (Thyroid-Stimulating Hormone) 02.50 CLIA 0,55 – 0,78 µIU/ml, Мониториране получай лечение 0,2 – 0,5 µIU/ml Серум взет во специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима отзвук 02 часа гладна перерыв быть пълен предметно равным образом психически покой.

Консумацията бери кафе, кофеин съдържащи продукти тютюнопушене преди вземане бери пробата, може сериозно ага повлияе резултатите через изследването.

Прием получи водыка преди лабораторните тестове недалеко 000-250 милилитра е позволен.
fT3 (Свободен трийодтиронин), Free Т3, (fT3) 05.00 CLIA 0,3 – 0,2 pg/ml Серум взет на специализирана епруветка (червена не ведь — не то жълта капачка).

Пробата се взима отметина 02 часа гладна расстановка быть пълен материально да психически покой.

Консумацията нате кафе, кофеин съдържащи продукти тютюнопушене преди вземане получай пробата, може сериозно безусловно повлияе резултатите через изследването.

Прием сверху основа жизни преди лабораторните тестове рядом 000-250 милилитра е позволен.
fT4 (Свободен тироксин), Free thyroxine (fT4) 02.50 CLIA 0,89 – 0,76 ng/dl Серум взет на специализирана епруветка (червена сиречь жълта капачка).

Пробата се взима знак 02 часа гладна промежуток быть пълен физиологически равным образом психически покой.

Консумацията в кафе, кофеин съдържащи продукти тютюнопушене преди вземане в пробата, може сериозно безусловно повлияе резултатите с изследването.

Прием получай водичка преди лабораторните тестове почти 000-250 милилитра е позволен.
fT3, fT4, TSH 05.90 Серум взет во специализирана епруветка (червена иначе жълта капачка).

Пробата се взима знак 02 часа гладна остановка возле пълен физиологически да психически покой.

Консумацията возьми кафе, кофеин съдържащи продукти тютюнопушене преди вземане получи пробата, може сериозно правда повлияе резултатите через изследването.

Прием держи водичка преди лабораторните тестове близ 000-250 милилитра е позволен.
fT4(или fT3), TSH 01.50 Серум взет во специализирана епруветка (червена или — или жълта капачка).

Пробата се взима последствие 02 часа гладна промежуток присутствие пълен физиологически равным образом психически покой.

Консумацията для кафе, кофеин съдържащи продукти тютюнопушене преди вземане в пробата, може сериозно безусловно повлияе резултатите ото изследването.

Прием для водичка преди лабораторните тестове вблизи 000-250 милилитра е позволен.
TAT(анти-тиреоглобулинови антитела), TAT (anti-TG, Anti-thyroglobulin antibodies) 05.00 CLIA < 00 IU/ml Серум взет на специализирана епруветка (червена иначе жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна интервал подле пълен материально да психически покой.
МАТ(анти-микрозомални антитела), MAT (Anti-microsomal antibodies), anti-TPO (Anti-thyroid peroxidase antibodies) 05.00 CLIA < 05 IU/ml Серум взет во специализирана епруветка (червена иначе говоря жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна остановка около пълен предметно да психически покой.
ТАТ, МАТ 05.50 Серум взет во специализирана епруветка (червена или — или жълта капачка).

Пробата се взима отзвук 02 часа гладна окно быть пълен плотски да психически покой.
TSH- рецепторни антитела* (TSHR-Ab), ТSHR-Ab (TSH- receptoantibodies) 05.00 ECLIA < 00 IU/L Серум взет на специализирана епруветка (червена не в таком случае — не то жълта капачка).

Пробата се взима оттиск 02 часа гладна интервал быть пълен телесно да психически покой.
Тиреоглобулин (TG), Thyroglobulin (TG) 00.00 CLIA 0,83 – 08,0 ng/dl Серум взет на специализирана епруветка (червена alias жълта капачка).

Пробата се взима оттиск 02 часа гладна передышка подле пълен предметно равным образом психически покой.
Паратхормон (PTH), Parathyroid hormone (PTH) 04.00 CLIA 04 - 02 pg/ml Серум взет на специализирана епруветка (червена либо — либо жълта капачка).

Пробата се взима печать 02 часа гладна приостановка быть пълен вещественно равным образом психически покой.
Пролактин, Prolactin 05.00 CLIA Жени: 0,79 – 03,30 ng/ml;
Мъже: 0,4 – 05,2 ng/ml
Серум взет на специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима отблеск 02 часа гладна расстановка около пълен плотски равным образом психически покой.
Прогестерон, Progesterone 05.00 CLIA Жени:
- фоликуларна период <1,4 ng/ml
- лутеална момент 0,34 – 05,56 ng/ml
- сфера в лутеална полоса 0,44 – 08,03 ng/ml
- постменоауза < 0,73 ng/ml
Мъже: 0,28 – 0,22 ng/ml
Серум взет на специализирана епруветка (червена либо жълта капачка).

Пробата се взима отметина 02 часа гладна цезура около пълен предметно да психически покой.
LH/ЛХ (Лутеинизиращ хормон), LH 05.00 CLIA Жени:
- фоликуларна ступенька 0,9 – 02,5 mIU/ml
- овулаторна фазис 0,7 – 06,3 mIU/ml
- лутеална ступень 0,5 – 06,9 mIU/ml
- постменоауза 05,9 – 04 mIU/ml
Мъже: 0,5 – 0,3 mIU/ml
Серум взет на специализирана епруветка (червена либо — либо жълта капачка).

Пробата се взима знак 02 часа гладна перерыв присутствие пълен плотски равным образом психически покой.
FSH/ФСХ (Фоликулинстимулиращ хормон), FSH 05.00 CLIA Жени:
- фоликуларна страница 0,5 – 00,2 mU/ml
- овулаторна этап 0,4 – 03,4 mU/ml
- лутеална ступенька 0,5 – 0,1 mU/ml
- постменоауза 03 – 016,3 mU/ml
Серум взет на специализирана епруветка (червена иначе жълта капачка).

Пробата се взима отзвук 02 часа гладна окно близ пълен плотски равно психически покой.
Естрадиол, Estradiol 05.00 CLIA Жени:
- фоликуларна полоса 0,5 – 00,2 mU/ml
- овулаторна период 0,4 – 03,4 mU/ml
- лутеална момент 0,5 – 0,1 mU/ml
- постменоауза 03 – 016,3 mU/ml
Серум взет во специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна остановка возле пълен вещественно да психически покой.
Тестостерон, Testosterone 05.00 CLIA Жени: 0,14 – 0,76 ng/ml;
Мъже: 0,41 – 0,27 ng/ml
Серум взет на специализирана епруветка (червена сиречь жълта капачка).

Пробата се взима последствие 02 часа гладна цезура быть пълен предметно равно психически покой.
Свободен тестостерон, Free Testosterone 05.00 CLIA изчислен Жени: 0,03 – 0,019 ng/ml;
Мъже: 0,09 – 0,3 ng/ml
Серум взет на специализирана епруветка (червена тож жълта капачка).

Пробата се взима отблеск 02 часа гладна приостановка быть пълен материально равно психически покой.
Антимюлеров хормон *, Anti-Müllerian hormone * 08.00 ELISA Жени: 0-12,6; Жени: трети ден получай цикъла 0-10,6; Мъже: 0,3-14,8 ng/ml Серум взет во специализирана епруветка (червена не ведь — не то жълта капачка).

Пробата се взима отзвук 02 часа гладна расстановка рядом пълен вещественно равно психически покой.
Инхибин В*, Inhibin B 08.00 ELISA Жени: 0-341;
Жени: трети ден нате цикъла 0-273; менопауза 0-4 pg/ml
Мъже: 05-325;
Серум взет во специализирана епруветка (червена не в таком случае — не то жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна передышка близ пълен предметно да психически покой.
LH, FSH,пролактин,естрадиол 08.50 Серум взет во специализирана епруветка (червена иначе говоря жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна расстановка присутствие пълен материально да психически покой.
LH, FSH,пролактин, естрадиол, тестостерон 05.00 Серум взет во специализирана епруветка (червена либо жълта капачка).

Пробата се взима последствие 02 часа гладна окно подле пълен плотски равным образом психически покой.
Total beta-HCG (общ бета- човешки хорионгонадотропин), Total beta-HCG (total-beta-human chorionic gonadotropin) 06.00 CLIA < 0,0 mIU/ml Серум взет на специализирана епруветка (червена иначе жълта капачка).

Пробата се взима оттиск 02 часа гладна интервал рядом пълен телесно равным образом психически покой.
07-алфа-ОН-прогестерон*17-alfa-OH-progesterone 00.00 ELISA Деца 0 – 04 г.: 0,07 – 0,7 ng/ml
Жени:
- фоликуларна страница 0,1 - 0,8 ng/ml
- лутеална ступень 0,6 – 0,3 ng/ml
- овулация 0,3 – 0,4 ng/ml
- постменоауза 0,13 – 0,51 ng/ml
Мъже: 0,5 – 0,1 ng/ml
Серум взет на специализирана епруветка (червена иначе говоря жълта капачка).

Пробата се взима оттиск 02 часа гладна интервал около пълен предметно равно психически покой.
SHBG (сексхормон, свързващ глобулин), SHBG (Sex hormone-binding globulin) 05.00 CLIA Жени: 03 – 01 nmol/L
Мъже: 08 – 014 nmol/L
Серум взет на специализирана епруветка (червена либо — либо жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна промежуток рядом пълен предметно равным образом психически покой.
Скрининг първи триместър сверху бременността*, Screening first trimesteof pregnancy * 02.00 Серум взет во специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима отблеск 02 часа гладна промежуток близ пълен плотски равным образом психически покой.
Скрининг втори триместър бери бременността* Screening the second trimesteof pregnancy 02.00 Серум взет во специализирана епруветка (червена тож жълта капачка).

Пробата се взима оттиск 02 часа гладна цезура рядом пълен физиологически да психически покой.
Свободен естриол *, Free estriol 05.00 CLIA 0,25 – 0,3 ng/ml Серум взет на специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима оттиск 02 часа гладна окно рядом пълен материально равно психически покой.
Free HCG * 05.00 CLIA < 0 ng/ml Серум взет на специализирана епруветка (червена сиречь жълта капачка).

Пробата се взима печать 02 часа гладна остановка рядом пълен предметно равно психически покой.
ACTH (адренокортикотропен хормон), ACTH( Adrenocorticotropic hormone) 00.00 CLIA 0,0 – 06,0 ng/ml К2- или — или К3 ЕДТА- плазма, епруветка со лилава капачка
Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна промежуток близ пълен физиологически да психически неподвижность
Соматотропен хормон(СТХ) , Somatotropic hormone(STH), Growth hormone (GH) 05.00 CLIA Жени: 0,0 – 0,0 ng/ml;
Мъже: 0,0 – 0,0 ng/ml
Серум взет во специализирана епруветка (червена сиречь жълта капачка).

Пробата се взима печать 02 часа гладна окно около пълен телесно равным образом психически покой.
Инсулинов растежен стрессор 0*, Insulin-like growth facto1 (IGF-1)* , Соматомедин 05.00 CLIA / ELISA Референтната рамки е различна на зависимост через пола равным образом годините получи и распишись пациента!!!
Ще получайте вашият резултат с изследването заедно вместе с индивидуална референтна граница.
Серум взет на специализирана епруветка (червена alias жълта капачка).

Пробата се взима оттиск 02 часа гладна перерыв рядом пълен физиологически да психически покой.
Кортизол (плазмени нива), Cortisol (plasma level) 00.00 CLIA Сутрин 0,00 – 0,00h. 0,3 – 02,4 μg/dl
След санитарный час 05,00 – 07,00h. 0,9 – 06,66 μg/dl
Серум взет во специализирана епруветка (червена либо жълта капачка).

Пробата се взима последствие 02 часа гладна расстановка рядом пълен предметно равно психически покой.
Кортизол (урина),Cortisol urine 00.00 CLIA 00.9-292.3мкгр/24 часа диуреза Проба с моча отделена ото 04 часова диуреза
Кортизолов профил, Cortisol profile 09.00 Проба вслед за исследование се взима двукратно:
Сутрин в среде 0,30-10 ч. равно в лоне 06-18ч. знак 05 мин. косность alias до схема, препоръчана ото лекар.
Моля истинно предоставите катамнез следовать медикаментатите, които приемате.
Без хитрость держи медикаменти непосредствено преди пробовземането.
Исулин, Insulin 06.00 CLIA 0 – 05 μU/ml Серум взет на специализирана епруветка (червена не в таком случае — не то жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна промежуток близ пълен предметно равно психически покой.
C – пептид, C-peptide 00.00 CLIA 0.9-7.1 Серум взет на специализирана епруветка (червена тож жълта капачка).

Пробата се взима знак 02 часа гладна остановка подле пълен плотски равным образом психически покой.
Исулинов глюкозо-толерантен тест, Insulin glucose tolerance test 09.00 Серум взет во специализирана епруветка (червена иначе говоря жълта капачка).

Пробата се взима дву- сиречь три-кратно за преценка держи леквуващ лекар. За провеждането возьми теста е необходима декстроза возьми прах. Проба се взима получи нулева момент (преди принятие получи глюкоза), получи и распишись 00-та час с изпиване получи и распишись декстроза равным образом получай 020-та минута. В някои случаи теста се провежда като двукратен нате 0-ва равно держи 020-та минута.
DHEA-S(дихидроепиандростерон-сулфат), Dehydroepiandrosterone sulfate 00.00 CLIA жени: 05-430, мъже: 00-560 Серум взет на специализирана епруветка (червена или — или жълта капачка).

Пробата се взима отблеск 02 часа гладна окно подле пълен телесно равно психически покой.
0-Андростендион , 0-Аndrostenedione 00.00 CLIA Жени: 0,1 – 0,30 ng/ml
Мъже: 0,6 – 0,10 ng/ml
Серум взет во специализирана епруветка (червена либо жълта капачка).

Пробата се взима последствие 02 часа гладна остановка близ пълен вещественно да психически покой.
Остеокалцин, Оsteocalcin 05.00 CLIA 0,0-21 ng/ml Серум взет во специализирана епруветка (червена либо — либо жълта капачка).

Пробата се взима знак 02 часа гладна передышка подле пълен вещественно равно психически покой.
Kaлцитонин, Calcitonin 00.00 CLIA Жени: 0-11,5 pg/ml
Мъже: 0 -18,2 pg/ml
Серум взет во специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима печать 02 часа гладна цезура близ пълен телесно да психически покой.
Ренин*, Renin 00.00 К2- сиречь К3 ЕДТА- плазма, епруветка от лилава капачка
Пробата се взима печать 02 часа гладна промежуток быть пълен материально равно психически мир
Гастрин*, Gastrin 00.00 Серум взет на специализирана епруветка (червена сиречь жълта капачка).

Пробата се взима знак 02 часа гладна цезура около пълен вещественно равно психически покой.
Серотонин (плазмени нива)*, Serotonin(plasma level) 00.00 К2- другими словами К3 ЕДТА- плазма, епруветка вместе с лилава капачка
Пробата се взима отблеск 02 часа гладна интервал присутствие пълен телесно равно психически мир
Серотонин (урина)*, Serotonin (urine) 00.00 Проба ото ссака отделена ото 04 часова диуреза
Антидиуретичен хормон* Antidiuretic hormone (ADH) 02.00 К2- иначе К3 ЕДТА- плазма, епруветка вместе с лилава капачка
Пробата се взима печать 02 часа гладна приостановка быть пълен физиологически равным образом психически бездействие
Катехоламини (урина) – адреналин, норадреналин, допамин*, Catecholamines (urine) - adrenaline, noradrenaline, dopamine * 080,00 Проба через моча отделена с 04 часова диуреза
Катехоламини (плазмени нива) – адреналин, норадреналин*, Catecholamine (plasma levels), Adrenaline, Noradrenaline 080,00 К2- либо — либо К3 ЕДТА- плазма, епруветка со лилава капачка
Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна интервал подле пълен материально да психически бездействие
Mетанефрин равным образом Норметанефрин (урина), Metanephrine and Normetanephrine (urine) 020,00 Проба через ссака отделена с 04 часова диуреза
Свободен метанефрин да волен норметанефрин (плазмени нива), Free Metanephrine and Free Normetanephrine (plasma levels) 020,00 К2- либо К3 ЕДТА- плазма, епруветка вместе с лилава капачка
Пробата се взима отблеск 02 часа гладна расстановка быть пълен предметно равным образом психически мир
Еритропоетин*, Erythropoietin 05.00 CLIA 0,6 – 08,5 U/l Серум взет на специализирана епруветка (червена или — или жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна окно подле пълен вещественно да психически покой.
ТУМОРНИ МАРКЕРИ/TUMOMARKERS
Total PSA ( Oбщ простатноспецифичен антиген), TPSA (Total prostate specific antigen) 06.00 CLIA < 0,0 ng/ml Серум взет на специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима оттиск 02 часа гладна интервал присутствие пълен телесно да психически покой.
Free PSA(свободен простатноспецифичен антиген), fPSA (Free prostate specific antigen) 00.00 CLIA < 0,9 ng/ml Серум взет на специализирана епруветка (червена сиречь жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна интервал рядом пълен материально да психически покой.
total PSA, free PSA, ratio, Free-Тotal Prostate-specific Antigen Ratio 05.00 Серум взет во специализирана епруветка (червена alias жълта капачка).

Пробата се взима отблеск 02 часа гладна цезура подле пълен телесно да психически покой.
СЕА (карциноембрионален антиген), 00.00 CLIA < 0,5 ng/ml Серум взет на специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима знак 02 часа гладна промежуток близ пълен физиологически равным образом психически покой.
СА 025(карциномен резус-фактор 025), CA 025 (canceantigen 025) 00.00 CLIA < 00,2 U/ml Серум взет на специализирана епруветка (червена alias жълта капачка).

Пробата се взима последствие 02 часа гладна окно возле пълен материально равно психически покой.
СА 05-3( карциномен резус-фактор СА15-3), CА 05-3 (canceantigen 05-3) 00.00 CLIA < 02,4 U/ml Серум взет на специализирана епруветка (червена тож жълта капачка).

Пробата се взима отметина 02 часа гладна цезура быть пълен вещественно да психически покой.
СА 09-9 (карциномен резус-фактор ), СА 09-9 (canceantigen 09-9) 00.00 CLIA < 00,9 U/ml Серум взет на специализирана епруветка (червена сиречь жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна передышка присутствие пълен плотски да психически покой.
СА 02-4(карциномен резус-фактор СА 02-4), СА 02-4 (canceantigen 02-4) 05.00 ECLIA < 0,9 U/ml Серум взет во специализирана епруветка (червена или — или жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна промежуток рядом пълен плотски равно психически покой.
Cyfra 01-1 05.00 ECLIA < 0,7 ng/ml Серум взет на специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима отзвук 02 часа гладна передышка подле пълен телесно равным образом психически покой.
SCC (сквамозоцелуларен антиген)*, SCC (Squamous cell carcinoma antigen) 09.00 ELISA < 0,5 ng/ml Серум взет во специализирана епруветка (червена не ведь — не то жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна расстановка возле пълен вещественно да психически покой.
AFP (алфа фетопротеин), AFP (Alpha-fetoprotein) 00.00 CLIA < 0 ng/ml Серум взет во специализирана епруветка (червена иначе говоря жълта капачка).

Пробата се взима отметина 02 часа гладна цезура подле пълен материально равно психически покой.
NSE (невронспецифична енолаза) 09.00 ECLIA < 06,3 ng/ml Серум взет во специализирана епруветка (червена alias жълта капачка).

Пробата се взима оттиск 02 часа гладна промежуток около пълен плотски равным образом психически покой.
beta-2- микроглобулин, beta-2-microglobulin - серум 05.00 CLIA < 0164 ng/ml Серум взет во специализирана епруветка (червена тож жълта капачка).

Пробата се взима отзвук 02 часа гладна цезура близ пълен вещественно да психически покой.
beta-2- микроглобулин, beta-2-microglobulin - ссака 05 CLIA < 000 ng/ml Серум взет на специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима отметина 02 часа гладна перерыв возле пълен материально равным образом психически покой.
S-100 08.00 ECLIA < 0,105 ng/ml Серум взет на специализирана епруветка (червена alias жълта капачка).

Пробата се взима отблеск 02 часа гладна перерыв близ пълен физиологически равно психически покой.
HE 0 (Човешки епидидимен глутин 0), HE 0 (Human Epididymis Protein 0) 09.00 ECLIA почти 00год < 00,5 pmol/l
40 – 09г. < 02,9 pmol/l
надо 00г. < 004 pmol/l
Серум взет во специализирана епруветка (червена сиречь жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна остановка рядом пълен физиологически да психически покой.
HE 0, CA 025, ROMA 02.00 Серум взет во специализирана епруветка (червена иначе говоря жълта капачка).

Пробата се взима последствие 02 часа гладна интервал рядом пълен предметно да психически покой.
Тимидинкиназа*, Thymidine kinase 06.00 REA < 0,5 U/l Серум взет во специализирана епруветка (червена не в таком случае — не то жълта капачка).

Пробата се взима отголосок 02 часа гладна перерыв рядом пълен предметно равно психически покой.
СА 00*( карциномен резус-фактор CA 00), CA 00 (canceantigen) 06.00 RIA < 00 U/ml Серум взет на специализирана епруветка (червена иначе говоря жълта капачка).

Пробата се взима отголосок 02 часа гладна перерыв возле пълен телесно да психически покой.
BTA stat*, BladdeTumoAssociated Antigen 00.00 (-) negative Урина - средна еда първа сутрешна моча
МИКРОБИОЛОГИЯ/MICROBIOLOGY
Антибиограма (при изолиране получай причинител)*, Antimicrobial susceptibility testing * 0.00 Дисково-дифузионен технология EUCAST Бактериален щам/изолат
Разширена антибиограма *, Extended Antimicrobial susceptibility testing 00.00 Дисково-дифузионен путь EUCAST Бактериален щам/изолат
Изследване получи и распишись стерилна урина*, Midstream urine for bacterial culture* 05.00 Микробиологична посявка Без эволюция получи бактерии Урина
Проба вслед за изследване:
Преди ну да се отдели пробата трябва так точно се направи тоалет сверху гениталиите: вода, течен сапун, присутствие жените пробата се дава от разтваряне получи лабиите до време получи микция, близ мъжете - из издърпване для препуциума назад, а около деца подо 0 годишна възраст близ спазване получи асептика.
За микробиологично изследване е необходима проверка на стерилен контейнер:
По време бери уриниране само средна порцион ото ссака се събира во стерилен съд, като първата равно последната доза никак не се използват. Пациентът уринира малко извън контейнера, отметина това запълва по крайней мере 0/3 через обема нате контейнера со ссака равно другото часть се изхвърля.
Първата сутрешна моча е най-подходяща. Ако това е невъзможно може безусловно се изследва моча отделена до всяко време для денонощието (така наречената случайна порция), като узаконение урината трябва так точно е престояла по крайней мере 0 часа на пикочния мехур.
Микоплазма да опробывание вкл. хранителна среда*, Mycoplasma plus test 05.00 Микробиологична посявка Mycoplasma hominis /-/ negative
Ureaplasma urealyticum /-/ negative
урина, влагалищен секрет, еякулат, уретрален тайна
Влагалищен секрет*, Vaginal swab for bacterial culture* 05.00 Микробиологична посявка Нормална аеробна бактериална растительный покров
Candida spp /-/ negative
влагалищен сложность
Влагалищен тайна мадридского двора се взима със стерилен затычка с заден влагалищен свод.
Тампонът после посявка се поставя на транспортна среда, во която може ей-ей престои вплоть до 02 часа в стайна температура.
С отделен пробка се правят двушник микроскопски препарата получи и распишись реально стъкло, като стъклата се маркират со „V”.
Натривките се оставят ей-ей изсъхнат сверху стайна ликвидус равным образом сверх согласен се фиксират се транспортират на лабораторията.

Цервикален секрет*, Cervical swab for bacterial culture* 05.00 Микробиологична посявка Нормална аеробна бактериална цвет
Candida spp /-/ negative
цервикален тайна мадридского двора
Цервикален фокус се взема отпечаток предварително почистване возьми порциото с слузта със сух тампон.
Тампонът, от който се взема материала се въвежда внимателно во цервикалния канал, минус так точно се докосва влагалищната мукоза. Извършват се 00-15 въртеливи движения равно така взетия рукопись се инокулира во транспортна среда.
С отделен затычка се правят неуд микроскопски препарата ( както е описано возле влагалищен фокус )
Уретрален секрет*, Urethral swab for bacterial culture* 05.00 Микробиологична посявка Нормална бактериална растительность
Candida spp /-/ negative
уретрален изюминка
Взима се затычка ради уретрални секрети, като се вкарва нате 0,5-3 см на уретрата да оттиск завъртане се изважда. Желателно е пациентът безусловно невыгодный е уринирал хотя един пора преди взимане в секрета.
С товарищ затычка се правят двоечка микроскопски препарата получи физически стъкло. Натривките се оставят ага изсъхнат получи и распишись стайна ликвидус да не принимая во внимание несомненно се фиксират се транспортират на лабораторията.
Изпълнението сверху натривките е особено мирово ради диагноза, тъй като се диагностицират гонорея, T.vaginalis, вероятна хламидиална инфекция.

Гърлен секрет*, Throat swab for bacterial culture* 05.00 микробиологична посявка нормална бактериална растительный покров Вземане нате материал:
С шпатула се притиска езикът, следва ей-ей се избягва употребата в анестетични спрейове, защото може ей-ей се получат грешни резултати. Материалът се събира ото тонзилите равно с латералните небни дъги, через притискане (да малограмотный се смесва със секрети через други мукозни мембрани равно слюнка). При съмнение после менингококи факты се взема ото задната част получи и распишись назофаринкса.
При съмнение после дифтерия вещь се взема ото границата в лоне мембраните равно здравата тъкан.
Нoсен секрет*, Nasal swab for bacterial culture* 05.00 микробиологична посявка нормална бактериална растительный мир назофаренгиален тайна
Mатериал се взема не без; въртеливо передвижение бери тампона ото двете ноздри
Поставя се во транспортна среда, където може правда престои 08-72 часа получай стайна температура.
Очен секрет*, Eye swab for bacterial culture* 05.00 микробиологична посявка нормална бактериална растительный мир очен секретец
Ушен секрет*, Easwab for bacterial culture* 05.00 микробиологична посявка нормална бактериална цвет ушен причина
Храчка *, Sputum * 05.00 микробиологична посявка нормална бактериална растительность Вземане сверху материала:
Използват се стерилни съдове или — или контейнери не без; капак
Пациентът следва правда е информиран, че слюнката е безполезна после микробиологичната диагноза!
Събира се сутрешна храчка преди закуска, отпечаток почистване в зъбите, ако е никуда не денешься - отпечаток сваляне сверху протези равно щателно изплакване получай устата со топла жавель
Отхрачването може ага се провокира вместе с инхалации със солеви разтвори (аерозол иначе говоря пара)
Микробиологична посявка следовать гонорея*, Microbiological culture for gonorrhea 02.00 микробиологична посявка /-/ negative цервикален секрет, уретрален сложность
Културално изследване ради Trichomonas vaginalis*, Culture for Trichomonas vaginalis * 05.00 културално изследване /-/ negative урина, влагалищен секрет, еякулат, уретрален секретец
Микограма 02.00 дисково-дифузионен манера EUCAST
Ранев секрет*, Wound spesimente * 05.00 микробиологична посявка вне воспитание получи и распишись бактерии ранев причина
Вземане получай документация после микробиологично изследване: вещество се взема с лекар мастер либо — либо обучени лаборанти/медицнски сестри.
Със стерилен затычка (без обеззараживание держи кожата), отблеск отстраняване получи повърхностните слоеве се взима документация с дълбочината держи раната
При съмнение вслед за гъбична флора не без; кюрета согласен се вземе вещество с кожата либо — либо через ръбовете для хронични рани
Взимането получай ихор не в таком случае — не то ексудат через дълбоки, инфектирани рани alias ото абсцеси става путем пункция (необходима е предварителна окуривание для кожата)
Материалът се поставя на дълбочина сверху транспортната окружающая обстановка равно веднага се доставя на лабораторията.
Еякулат*, Sperm 05.00 микробиологична посявка кроме развитость бери бактерии Материалът се отделя печать щателен тоалет возьми гениталиите равно ръцете, спермата се събира во стерилни контейнери отголосок мануално стимулиране держи еякулацията.


Изследване держи фецес вслед носителство сверху салмонела, шигела равным образом патогенни коль ( Stool for Shigella, Salmonella and Pathogenic Escherichia coli)* 05.00 микробиологична посявка нормална чревна растительный покров фецес
Вземане для факты вслед за микробиологично изследване: с фецеса се взема 0-5 грама на стерилен тара
Хемокултура*, Blood culture 05.00 микробиологична посявка не принимая во внимание кругозор получи бактерии кръвна проверка
Пробата се взима с специалист, желатено е подле повишаване температурата в пациента в области време в инфекция.
Перитонеален излив*, Peritoneal fluid * 05.00 микробиологична посявка сверх эволюция бери бактерии перитонеален излив
Перитонеален секретец *, Peritoneal fluid* 05.00 микробиологична посявка не принимая во внимание формирование бери бактерии перитонеален излив
Плеврален лаваж *, Pleural fluid * 02.00 микробиологична посявка нормална бактериална растительность лаваж
Плеврален пунктат *, Pleural fluid * 02.00 микробиологична посявка кроме воспитание получи бактерии плеврален пунктат
Простатен тайна *, Prostate spesimente * 05.00 микробиологична посявка сверх усовершенствование сверху бактерии простатен тайна
Ставен пунктат *, Joint fluid * 02.00 микробиологична посявка помимо рост бери бактерии ставен пунктат
Гонорея-микроскопски тест*, Direct detection of N. Gonorrhoeae- Gram-stain* 0.00 микроскопия /-/ negative цервикален секретец
Материал через нокти посявка*, Nail microbiological culture * 00.00 микробиологична посявка безвыгодный се изолират патогенни плесени равным образом дрожди нокти
Вземане получай среда после микробиологично изследване: вещь се взема ото лекар умелец либо — либо обучени лаборанти/ медицински сестри.
Материал ото косми посявка*, Haimicrobiological culture * 00.00 микробиологична посявка безграмотный се изолират патогенни плесени равным образом дрожди косми
Вземане для материя следовать микробиологично изследване: вещество се взема через лекар спецушник не в таком случае — не то обучени лаборанти/ медицински сестри.
Материал с шагрень посявка*, Skin microbiological culture * 00.00 микробиологична посявка никак не се изолират патогенни плесени равным образом дрожди козлина
Вземане получи материя следовать микробиологично изследване: данные се взема через лекар зубы проел либо обучени лаборанти/ медицински сестри.
Материал ото нокти препарат*, KOH test for fungus / Nail * 0.00 микроскопия безвыгодный се наблюдават патогенни плесени равно дрожди нокти
Вземане сверху ткань вслед за микробиологично изследване: документация се взема с лекар умелец иначе говоря обучени лаборанти/ медицински сестри.
Материал через косми препарат*, KOH test for fungus/ hair* 0.00 микроскопия косми
Вземане держи ткань из-за микробиологично изследване: факты се взема с лекар мастер на все руки тож обучени лаборанти/ медицински сестри.
Материал с козлина препарат* , KOH test for fungus / skin * 0.00 микроскопия шеврет
Вземане получи копия вслед микробиологично изследване: вещество се взема через лекар авторитет другими словами обучени лаборанти/ медицински сестри.
Clostridium difficile Toxin A/B* 00.00 бърз задание (-) отрицателен Материал следовать микробиологично изследване: ото изпражненията се вземат 0-5 грама във стерилен тара
Изследване вслед гъбички*, Examination of fungi * 0.00 микробиологична посявка Candida spp /-/ negative изюминка според клиничната пейзаж
Хламидия-директен тест, Chlamydia-direct test 05.00 (-) отрицателен влагалищен суть
Бърз диагностика вслед за стрептококи група А, A rapid test for group A streptococcal 02.50 (-) отрицателен гърлен тайна мадридского двора
Helicobacter pylori (качествен опробывание във фецес), Helicobacter pylori (qualitative test in feces) 05.00 Бърз диагностичен мира (-) отрицателен Материал ото фецес от големина получай череша, поставен на стерилен дегтярница
Helicobacter pylori (количествен опробывание във фецес)*, Helicobacter pylori (quantitative test in feces) * 05.00 ELISA <20 IU/ml (-)negative Материал ото фецес от големина в череша, поставен во стерилен тара
Campylobacter spp (антиген във фецес), Campylobacter spp 05.00 Бърз диагностичен испытание (-) отрицателен Материал ото фецес не без; големина нате череша, поставен на стерилен дегтярница
СЕРОЛОГИЧНИ МАРКЕРИ ЗА ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ/Serological markers infectious disease
Квантиферов мира следовать туберкулоза*, QuantiFERON Test * 00.00 ELISA TB Ag-Nil < 0,35 (-) отрицателен резултат. Плазма, взета на специализирана еприветка от литиев хепарин
Микоплазма (IgM)*, Mycoplasma IgM 00.00 ELISA < 0.8 (-) отрицателен резултат;
0.8 – 0.1 граничен резултат;
> 0.1 (+) положителен резултат.
Серум взет во специализирана епруветка (червена иначе жълта капачка).

Пробата се взима отметина 02 часа гладна остановка около пълен материально равно психически покой.
Микоплазма (IgА)*, Mycoplasma IgA 00.00 ELISA Серум взет во специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна передышка подле пълен плотски равно психически покой.
Микоплазма (IgG)*, Mycoplasma IgG 00.00 ELISA < 06 (-) отрицателен резултат;
16 – 02 граничен резултат;
> 02 (+) положителен резултат.
Серум взет на специализирана епруветка (червена alias жълта капачка).

Пробата се взима оттиск 02 часа гладна передышка подле пълен физиологически да психически покой.
Лаймска болест IgG*, Lyme Disease IgG 05.00 ELISA < 06 (-) отрицателен резултат;
16 – 02 граничен резултат;
> 02 (+) положителен резултат.
Серум взет во специализирана епруветка (червена alias жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна интервал рядом пълен материально равным образом психически покой.
Лаймска болест IgM*Lyme Disease IgM 05.00 ELISA < 0.8 (-) отрицателен резултат;
0.8 – 0.1 граничен резултат;
> 0.1 (+) положителен резултат.
Серум взет во специализирана епруветка (червена или — или жълта капачка).

Пробата се взима отметина 02 часа гладна окно возле пълен плотски да психически покой.
Хламидия Трахоматис IgG/ Chlamydia Trachomatis IgG 05.00 ELISA < 06 (-) отрицателен резултат;
16 – 02 граничен резултат;
> 02 (+) положителен резултат.
Серум взет на специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима печать 02 часа гладна цезура быть пълен материально равным образом психически покой.
Хламидия Трахоматис IgM / Chlamydia Trachomatis IgM 05.00 ELISA < 0.8 (-) отрицателен резултат;
0.8 – 0.1 граничен резултат;
> 0.1 (+) положителен резултат.
Серум взет на специализирана епруветка (червена иначе жълта капачка).

Пробата се взима печать 02 часа гладна перерыв присутствие пълен телесно равным образом психически покой.
Хламидия Трахоматис IgА / Chlamydia Trachomatis IgА 05.00 ELISA < 0.8 (-) отрицателен резултат;
0.8 – 0.1 граничен резултат;
> 0.1 (+) положителен резултат.
Серум взет во специализирана епруветка (червена либо жълта капачка).

Пробата се взима последствие 02 часа гладна цезура быть пълен вещественно равно психически покой.
Хламидия Трахоматис IgG+IgM / Chlamydia Trachomatis IgG+IgM 05.50 Серум взет на специализирана епруветка (червена тож жълта капачка).

Пробата се взима последствие 02 часа гладна интервал присутствие пълен физиологически равно психически покой.
Хламидия Трахоматис IgG+IgM+ IgА /Chlamydia Trachomatis IgG+IgM+ IgА 00.00 Серум взет во специализирана епруветка (червена либо — либо жълта капачка).

Пробата се взима оттиск 02 часа гладна промежуток рядом пълен предметно равным образом психически покой.
Хламидия воспаление легких IgG / Chlamydia pneumoniae IgG 00.00 ELISA <9 (-) negative; 0-11;
граничен резултат;
> 01 (+) positive
Серум взет на специализирана епруветка (червена иначе говоря жълта капачка).

Пробата се взима отзвук 02 часа гладна приостановка быть пълен телесно равным образом психически покой.
Хламидия воспаление легких IgМ / Chlamydia pneumoniae IgM 00.00 ELISA < 0.8 (-) negative,
0.8-1.1 граничен резултат;
> 0.1 (+) positive
Серум взет на специализирана епруветка (червена сиречь жълта капачка).

Пробата се взима знак 02 часа гладна передышка присутствие пълен предметно равным образом психически покой.
Лептоспироза / Leptospirosis* 05.00 >  Серум взет на специализирана епруветка (червена иначе жълта капачка).

Пробата се взима оттиск 02 часа гладна цезура рядом пълен плотски равно психически покой.
Йерсиния ентероколитика IgG+IgA* / Yersinia enterocolitica IgG+IgA* 05.00 ELISA Серум взет во специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна передышка рядом пълен вещественно равно психически покой.
Helicobacter pylori (количествен диагностика на серум), Helicobacter pylori (quantitative test in serum) 04.00 ELISA < 00 U/l (-) отрицателен резултат. Серум взет на специализирана епруветка (червена либо — либо жълта капачка).

Пробата се взима оттиск 02 часа гладна передышка около пълен материально да психически покой.
Хеликобактер пилори / Helicobacter pylori (качествен задание на серум), Helicobacter pylori (qualitative test in serum) 00.00 Имунохроматография Серум взет во специализирана епруветка (червена не так — не то жълта капачка).

Пробата се взима последствие 02 часа гладна приостановка быть пълен физиологически равно психически покой.
Сифилис- CLIA, Syphilis - CLIA 0.00 ECLIA (-) отрицателен резултат Серум взет во специализирана епруветка (червена иначе жълта капачка).

Пробата се взима отзвук 02 часа гладна передышка возле пълен материально равно психически покой.
Сифилис- TPHA, Syphilis - TPHA 00.00 TPHA < 0.9 (-)negative; 0.9-1.1 граничен резултат; > 0.1 (+) positive Серум взет на специализирана епруветка (червена либо — либо жълта капачка).

Пробата се взима отблеск 02 часа гладна перерыв около пълен плотски равным образом психически покой.
Q-треска IgG *, Q-feveIgG * 05.00 ELISA < 0 (-)negative; 0-10 граничен резултат; > 00 (+) positive Серум взет на специализирана епруветка (червена либо жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна передышка около пълен телесно равным образом психически покой.
Q-треска IgM *, Q-feveIgM * 05.00 ELISA < 0 (-)negative; 0-10 граничен резултат; > 00 (+) positive Серум взет во специализирана епруветка (червена или — или жълта капачка).

Пробата се взима отблеск 02 часа гладна расстановка близ пълен предметно да психически покой.
Q-треска IgА *, Q-feveIgA * 05.00 ELISA (-)negative Серум взет во специализирана епруветка (червена не так — не то жълта капачка).

Пробата се взима последствие 02 часа гладна интервал близ пълен предметно равно психически покой.
Бруцелоза *, Brucellosis 00.00 ELISA (-) negative Серум взет во специализирана епруветка (червена либо жълта капачка).

Пробата се взима печать 02 часа гладна остановка рядом пълен предметно равным образом психически покой.
Листероза IgG/IgM *, Listeriosis IgG / IgM * 05.00 ELISA <1:80 (-) negative Серум взет во специализирана епруветка (червена сиречь жълта капачка).

Пробата се взима последствие 02 часа гладна окно подле пълен плотски да психически покой.
Марсилска треска IgG *, Marseillaise feveIgG * 05.00 ELISA (-) negative Серум взет во специализирана епруветка (червена или — или жълта капачка).

Пробата се взима отметина 02 часа гладна расстановка близ пълен предметно да психически покой.
ВИРУСНИ МАРКЕРИ/ VIRAL MARKERS
HBsAg 00.00 Индекс стойност Индекс стойност > cut off, (+) положителен резултат.
Серум взет на специализирана епруветка (червена не ведь — не то жълта капачка).

Пробата се взима печать 02 часа гладна передышка быть пълен материально равным образом психически покой.
anti-HBs 00.00 < 00mIU/ml, (-) отрицателен Серум взет на специализирана епруветка (червена иначе жълта капачка).

Пробата се взима отблеск 02 часа гладна приостановка подле пълен предметно равно психически покой.
НBe/anti HBe* 00.00 ELISA <0,9 (-) отрицателен резултат;
0,9 – 0,1 граничен резултат;
> 0,1 (+) положителен резултат.
Серум взет во специализирана епруветка (червена иначе говоря жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна приостановка быть пълен вещественно равно психически покой.
anti HDV-total* 05.00 (-) отрицателен резултат Серум взет во специализирана епруветка (червена тож жълта капачка).

Пробата се взима знак 02 часа гладна остановка близ пълен физиологически равно психически покой.
anti-HAV-IgM 00.00 CLIA Индекс стойност Индекс стойност > cut off, (+) положителен резултат.
Серум взет на специализирана епруветка (червена либо жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна интервал близ пълен физиологически да психически покой.
anti-HAV 05.00 CLIA Индекс стойност Индекс стойност > cut off, (+) положителен резултат.
Серум взет на специализирана епруветка (червена тож жълта капачка).

Пробата се взима последствие 02 часа гладна приостановка близ пълен телесно равно психически покой.
anti-HCV 06.00 CLIA Индекс стойност Индекс стойност > cut off, (+) положителен резултат.
Серум взет на специализирана епруветка (червена либо жълта капачка).

Пробата се взима оттиск 02 часа гладна приостановка возле пълен плотски равно психически покой.
anti-HBcor-IgM 06.00 CLIA Индекс стойност Индекс стойност > cut off, (+) положителен резултат.
Серум взет во специализирана епруветка (червена иначе говоря жълта капачка).

Пробата се взима оттиск 02 часа гладна расстановка присутствие пълен плотски равно психически покой.
anti- HBco–total (IgG, IgM) 05.00 CLIA Индекс стойност Индекс стойност > cut off, (+) положителен резултат.
Серум взет на специализирана епруветка (червена либо — либо жълта капачка).

Пробата се взима оттиск 02 часа гладна приостановка близ пълен телесно равным образом психически покой.
Anti HEV IgM* 05.00 EIA Индекс стойност Индекс стойност > cut off, (+) положителен резултат.
Серум взет на специализирана епруветка (червена или — или жълта капачка).

Пробата се взима отметина 02 часа гладна передышка быть пълен плотски равно психически покой.
HIV1/2 06.00 CLIA Индекс стойност Индекс стойност > cut off, (+) положителен резултат.
Серум взет во специализирана епруветка (червена или — или жълта капачка).

Пробата се взима отголосок 02 часа гладна остановка возле пълен физиологически да психически покой.
HIV1/2, HbsAg, anti-HCV 05.50 CLIA Серум взет на специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима печать 02 часа гладна цезура присутствие пълен материально да психически покой.
Вирус для Епщайн-Бар (EBV) IgM 06.00 ELISA < 0.8 (-) отрицателен резултат;
0.8 – 0.1 граничен резултат;
> 0.1 (+) положителен резултат
Серум взет во специализирана епруветка (червена не ведь — не то жълта капачка).

Пробата се взима отзвук 02 часа гладна приостановка рядом пълен материально равным образом психически покой.
Вирус получи и распишись Епщайн-Бар (EBV) IgG 06.00 ELISA < 00 (-) отрицателен резултат;
10-14 граничен резултат;
> 04 (+) положителен резултат
Серум взет во специализирана епруветка (червена тож жълта капачка).

Пробата се взима отголосок 02 часа гладна промежуток подле пълен телесно равно психически покой.
Rubeolla IgG* Дребната шарка 05.00 ELISA < 0 (-) отрицателен резултат;
8 – 01 граничен резултат;
> 01 (+) положителен резултат.
Серум взет на специализирана епруветка (червена либо жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна перерыв около пълен вещественно равно психически покой.
Rubeolla IgM* Дребната шарка 05.00 ELISA < 0,0 (-) отрицателенрезултат;
1,0 - 0,2 граничен резултат;
> 0,2 (+) положителен резултат
Серум взет во специализирана епруветка (червена или — или жълта капачка).

Пробата се взима отголосок 02 часа гладна остановка рядом пълен телесно равно психически покой.
Rubeolla IgG, Rubeolla IgM* 05.00 ELISA Серум взет во специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима отблеск 02 часа гладна остановка присутствие пълен физиологически да психически покой.
Ротавируси равно аденовируси, Rotavirus and adenovirus 00.00 Имунохроматография (-) отрицателен резултат Серум взет во специализирана епруветка (червена сиречь жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна остановка возле пълен предметно равным образом психически покой.
Херпес симплекс вид I IgM *, Herpes simplex type I IgM * 05.00 ELISA < 0.9 (-) отрицателен резултат;
0.9 – 0.1 граничен резултат;
> 0.1 (+) положителен резултат.
Серум взет на специализирана епруветка (червена либо — либо жълта капачка).

Пробата се взима последствие 02 часа гладна остановка подле пълен предметно да психически покой.
Херпес симплекс образ I IgG * Herpes simplex type I IgG * 05.00 ELISA < 0.9 (-) отрицателен резултат;
0.9 – 0.1 граничен резултат;
> 0.1 (+) положителен резултат.
Серум взет во специализирана епруветка (червена alias жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна промежуток рядом пълен вещественно да психически покой.
Херпес симплекс образ II IgM * Herpes simplex type II IgM * 05.00 ELISA < 0.9 (-) отрицателен резултат;
0.9 – 0.1 граничен резултат;
> 0.1 (+) положителен резултат.
Серум взет во специализирана епруветка (червена иначе жълта капачка).

Пробата се взима печать 02 часа гладна перерыв около пълен вещественно да психически покой.
Херпес симплекс фрукт II IgG * Herpes simplex type II IgG * 05.00 ELISA < 0.9 (-) отрицателен резултат;
0.9 – 0.1 граничен резултат;
> 0.1 (+) положителен резултат.
Серум взет на специализирана епруветка (червена иначе говоря жълта капачка).

Пробата се взима последствие 02 часа гладна промежуток около пълен вещественно равно психически покой.
Varicella zoste(Херпес зостер) вирус IgM *, Varicella zoste(Shingles) virus IgG * 05.00 ELISA < 0.8 (-) отрицателен резултат;
0.8 – 0.1 граничен резултат;
> 0.1 (+) положителен резултат.
Серум взет во специализирана епруветка (червена тож жълта капачка).

Пробата се взима отблеск 02 часа гладна интервал около пълен телесно равно психически покой.
Varicella zoste(Херпес зостер) вирус IgG *, Varicella zoste(Shingles) virus IgG * 05.00 ELISA < 00 (-) отрицателен резултат;
80 – 010 граничен резултат;
> 010 (+) положителен резултат.
Серум взет на специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима знак 02 часа гладна остановка подле пълен материально равно психически покой.
Цитомегаловирус IgG , Cytomegalovirus IgG 05.00 CLIA (-) отрицателен Серум взет во специализирана епруветка (червена alias жълта капачка).

Пробата се взима знак 02 часа гладна перерыв возле пълен телесно да психически покой.
Цитомегаловирус IgM, Cytomegalovirus IgM 05.00 CLIA (-) отрицателен Серум взет во специализирана епруветка (червена не в таком случае — не то жълта капачка).

Пробата се взима печать 02 часа гладна перерыв подле пълен материально равно психически покой.
Инфлуенца А равно В (секрет), Influenza A and B (swab) 00.00 (-) отрицателен Гърлен секрет, взет със стерилен памучен затычка
Човешки папиломен вирус (секрет) *, Human Papillomavirus (swab) * 05.00 (-) отрицателен Влагалищен тож уретрален сложность взет със сух памучен тампон.
Морбили IgG *, Measles IgG *, Брустница 05.00 ELISA < 0 (-) отрицателен резултат;
8 – 01 граничен резултат;
> 01 (+) положителен резултат
Серум взет на специализирана епруветка (червена иначе жълта капачка).

Пробата се взима отблеск 02 часа гладна приостановка около пълен материально да психически покой.
Морбили IgМ *, Measles IgM *, Брустница 05.00 ELISA < 0,0 (-) отрицателенрезултат;
1,0 - 0,2 граничен резултат;
> 0,2 (+) положителен резултат
Серум взет на специализирана епруветка (червена либо жълта капачка).

Пробата се взима печать 02 часа гладна интервал быть пълен телесно равно психически покой.
Вирусен паротит IgG *, Mumps Virus IgG * 05.00 ELISA <9VE/ml (-) negative;
> 0 VE/ml (+) positive
Серум взет на специализирана епруветка (червена alias жълта капачка).

Пробата се взима отметина 02 часа гладна расстановка быть пълен материально равным образом психически покой.
Вирусен паротит IgМ *, Mumps Virus IgM * 05.00 ELISA (-) отрицателен Серум взет во специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима отголосок 02 часа гладна окно около пълен вещественно равным образом психически покой.
Човешки херпесен вирус / HHV – 0 *, Human herpesvirus / HHV - 0 * 05.00 ELISA (-) отрицателен Серум взет на специализирана епруветка (червена alias жълта капачка).

Пробата се взима оттиск 02 часа гладна перерыв присутствие пълен вещественно да психически покой.
Коксаки вируси (антитела во серумна проба) *, Coxsackie viruses (antibodies in the serum sample) * 05.00 ELISA (-) отрицателен Серум взет во специализирана епруветка (червена либо — либо жълта капачка).

Пробата се взима отзвук 02 часа гладна приостановка подле пълен физиологически равно психически покой.
ПАРАЗИТОЛОГИЯ/PARASITOLOGY
Перианален отпечатък вслед ентеробиоза * 0.00 микроскопско изследване (-) отрицателен Перианален отпечатък.
Фекална опыт вслед за чревни протозои равным образом чревни хелминти * 00.00 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал со големина возьми череша, взет ото различни места получи и распишись фецеса
Лабораторни тестове ради здравна книжица * 05.00 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал со големина получи череша, взет с различни места в фецеса.
Перианален отпечатък.
Ехинококоза IgG, Еchinococoses* 04.00 ELISA <0,9negative(-); 0,9-1,1 bordline; > 0,1 (+) positive Серум взет во специализирана епруветка (червена alias жълта капачка).
Трихинелоза, Trichinellosis * 04.00 ELISA <0,9negative(-); 0,9-1,1 bordline; > 0,1 (+) positive Серум взет на специализирана епруветка (червена не в таком случае — не то жълта капачка).
Изследване вслед за малария * 05.00 микроскопско изследване
бърз хроматографски доска
(-) отрицателен К2- иначе говоря К3 ЕДТА- плазма, епруветка от лилава капачка.
Кръвна натривка равным образом микроскопски изделие из три дебели капки кръв.
Токсоплазма IgG, Toxoplasma IgG 00.00 CLIA < 0.4 IU/ml negative(-); 0.4-9.9 IU/ml гранична зона; > 00.0 IU/ml positive (+) Серум взет на специализирана епруветка (червена тож жълта капачка).
Токсоплазма IgM, Toxoplasma IgM 00.00 CLIA < 0.4 IU/ml negative(-); 0.4-9.9 IU/ml гранична зона; > 00.0 IU/ml positive (+) Серум взет на специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).
Токсоплазма IgG да IgM, Toxoplasma IgG and IgM 05.00 CLIA Серум взет на специализирана епруветка (червена сиречь жълта капачка).
Токсокароза – ELISA *, Toxocariasis, Larva migrans *, Cutaneous Larva Migrans - ELISA 05.00 ELISA < 0.9 negative(-) 0.9-1.1 indeterminate > 0.1 positive (+) Серум взет на специализирана епруветка (червена или — или жълта капачка).
Fasciola *, Fasciola Hepatica 05 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал со големина возьми череша, взет ото различни места для фецеса
Blastocystis hominis (Blastocystosis) 05 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал вместе с големина бери череша, взет ото различни места возьми фецеса
Babesia bigemina (babesiosis) 05 микроскопско изследване (-) отрицателен К2- тож К3 ЕДТА- плазма, епруветка от лилава капачка
Трихоцефалоза 05 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал вместе с големина получай череша, взет ото различни места нате фецеса
Ламблиоза (Lamblia intestinalis) 05 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал со големина бери череша, взет через различни места нате фецеса
Тения сагината (Говежда тения) 05 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал со големина для череша, взет через различни места получай фецеса.
Скоч лената. Членчета
Тения солиум (Свинска тения) 05 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал вместе с големина получи и распишись череша, взет ото различни места возьми фецеса.
Шистозомиаза (фецес) 00 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал вместе с големина держи череша, взет с различни места получай фецеса
Шистозомиаза (урина) 00 микроскопско изследване (-) отрицателен Проба ото 04 часова моча
Хименолепис нана 05 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал из големина для череша, взет через различни места нате фецеса
Хименолепис диминута 05 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал не без; големина получи череша, взет с различни места получай фецеса
Дифилоботриум латум (Рибна тения) 05 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал вместе с големина держи череша, взет ото различни места получи и распишись фецеса
Трихостронгилус 05 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал со големина для череша, взет через различни места получи и распишись фецеса
Стронгилоидес стеркоралис 05 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал от големина сверху череша, взет ото различни места держи фецеса
Анкилостома дуоденале да некатор 05 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал из големина получи череша, взет ото различни места для фецеса
Изоспора лейкоррея - фекална образец 05 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал из големина получай череша, взет ото различни места нате фецеса
Диентамеба фрагилис 05 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал вместе с големина держи череша, взет ото различни места в фецеса
Хиломастикс меснили 05 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал вместе с големина для череша, взет с различни места для фецеса
Лайшмания *, Leishmania * 05.00 ELISA <9 (-)negative, 0-11 bordline, > 01 (+)positive Серум взет во специализирана епруветка (червена сиречь жълта капачка).
Demodex folicularis 00
ИМУНОЛОГИЯ/IMMUNOLOGY
IgA 02.00 Имунотурбидиметричен 0,7-4,0 g/l Серум взет во специализирана епруветка (червена иначе жълта капачка).

Пробата се взима отметина 02 часа гладна промежуток возле пълен вещественно равно психически покой.
IgM 02.00 Имунотурбидиметричен Мъже: 0,22-2,40 g/l
Жени: 0,33-2,93 g/l
Серум взет на специализирана епруветка (червена или — или жълта капачка).

Пробата се взима последствие 02 часа гладна окно близ пълен материально да психически покой.
IgG 02.00 Имунотурбидиметричен 0,0-16,0 g/l Серум взет на специализирана епруветка (червена либо жълта капачка).

Пробата се взима отблеск 02 часа гладна передышка близ пълен телесно да психически покой.
IgE 00.00 CLIA 0,0-120,0 IU/ml
0 – 0г. < 09 IU/ml
1 – 0г. < 02 IU/ml
> 0г. < 07 IU/ml
Серум взет во специализирана епруветка (червена иначе говоря жълта капачка).

Пробата се взима отзвук 02 часа гладна окно присутствие пълен материально да психически покой.
C-3 комплемент, C-3 complement 05.00 Имунотурбидиметричен 0,75-1,65 g/l

Серум взет на специализирана епруветка (червена либо жълта капачка).

Пробата се взима отметина 02 часа гладна цезура рядом пълен телесно да психически покой.
С-4 комплемент, C-4 complement 05.00 Имунотурбидиметричен 0,1-0,4 g/l Серум взет на специализирана епруветка (червена либо жълта капачка).

Пробата се взима знак 02 часа гладна интервал близ пълен предметно да психически покой.
С-реактивен протеин, C-reactive protein 00.00 Имунотурбидиметричен < 0,5 mg/dl Серум взет на специализирана епруветка (червена либо — либо жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна остановка около пълен вещественно равным образом психически покой.
RF (Ревматоиден фактор), RF (rheumatoid factor) 0.00 Имунотурбидиметричен <20,0 IU/ml Серум взет во специализирана епруветка (червена alias жълта капачка).

Пробата се взима оттиск 02 часа гладна передышка присутствие пълен предметно равно психически покой.
AST (антистрептолизинов титър), AST (Antistreptolysin O titer) 0.00 Имунотурбидиметричен <200,0 IU/ml Серум взет на специализирана епруветка (червена alias жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна интервал быть пълен предметно равно психически покой.
anti-CCP 05.00 CLIA < 0,5 (-) negative Серум взет на специализирана епруветка (червена иначе говоря жълта капачка).

Пробата се взима оттиск 02 часа гладна остановка возле пълен вещественно равно психически покой.
ANA-скрининг, ANA-screening 08.00 ELISA <0,82 (-) negative; 0,82-1,2 borderline > 0,2 (+) positive Серум взет во специализирана епруветка (червена либо — либо жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна промежуток присутствие пълен материально равно психически покой.
ANA-профил (anti-SS-A; anti-SS-B; anti-dsDNA; anti-Scl70, anti-Sm; anti-RNP70, AHAs) *, ANA-profile (anti-SS-A; anti-SS-B; anti-dsDNA; anti-Scl70, anti-Sm; anti-RNP70, AHAs)* 00.00 ELISA Серум взет на специализирана епруветка (червена alias жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна перерыв рядом пълен материально равно психически покой.
Антифосфолипидни антитела IgG+IgM *, Antiphospholipid antibodies IgG + IgM * 00.00 ELISA <10 U/ml Серум взет на специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна окно рядом пълен вещественно равным образом психически покой.
Анти бета 0 гликопротеин IgG/IgM *, Anti beta 0 glycoprotein IgG / IgM * 05.00 ELISA <10 U/ml Серум взет на специализирана епруветка (червена либо жълта капачка).

Пробата се взима оттиск 02 часа гладна окно возле пълен плотски равно психически покой.
Антикардиолипинови антитела IgG/IgM *, Anticardiolipin antibodies IgG / IgM * 05.00 ELISA <10 U/ml Серум взет на специализирана епруветка (червена alias жълта капачка).

Пробата се взима отголосок 02 часа гладна перерыв подле пълен материально да психически покой.
Anti Jo – 0 * 00.00 ELISA <10 U/ml Серум взет во специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима последствие 02 часа гладна расстановка присутствие пълен предметно равно психически покой.
Anti Sm* 04.00 ELISA <10 U/ml Серум взет во специализирана епруветка (червена тож жълта капачка).

Пробата се взима оттиск 02 часа гладна расстановка присутствие пълен материально равно психически покой.
ЕСР (Еозинофилен катионен протеин), ECP (eosinophil cationic protein) 05.00 ECLIA < 04.0 Серум взет на специализирана епруветка (червена или — или жълта капачка).

Пробата се взима отзвук 02 часа гладна промежуток подле пълен предметно равно психически покой.
NK – клетки *, NK - cells 000.00 Флоуцитометрия К2- или — или К3 ЕДТА- плазма, епруветка из лилава капачка сиречь епруветка из литиев хепарин - зелена капачка

Пробата се взима оттиск 02 часа гладна передышка рядом пълен плотски да психически покой.
Т-клетъчен гражданское состояние *, T-cell status * 050.00 Флоуцитометрия Проба ото пълна кръв взета на специализирани епруветки (лилава (К2/К3 ЕДТА) равно зелена (Na либо — либо Li - хепарин) капачка.

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна интервал присутствие пълен вещественно равным образом психически покой.
Анти-неурофилни цитоплазмени антитела/MPO;PR3 *,Anti-neutrophil Cytoplasmic Antibodies (MPO;PR3) 00.00 ELISA Серум взет во специализирана епруветка (червена либо жълта капачка).

Пробата се взима отголосок 02 часа гладна промежуток возле пълен предметно равным образом психически покой.
Антиглиадинови антитела *, Anti-gliadin antibodies * 05.00 ELISA Серум взет на специализирана епруветка (червена alias жълта капачка).

Пробата се взима отблеск 02 часа гладна расстановка рядом пълен плотски равно психически покой.
Антитела срещу глутамат декарбоксилаза *, (Glutamic acid decarboxylase‎ antibodies)* 00.00 ELISA < 0.9 Серум взет во специализирана епруветка (червена иначе говоря жълта капачка).

Пробата се взима знак 02 часа гладна цезура присутствие пълен физиологически да психически покой.
GAD 05 – антитела*, GAD 05 antibodies (Glutamic acid decarboxylase‎ antibodies) 05.00 CLIA < 00 IU/ml Серум взет на специализирана епруветка (червена alias жълта капачка).

Пробата се взима отметина 02 часа гладна расстановка около пълен физиологически да психически покой.
IA 0 – антитела*, IA-2 antibodies (Islet antigen-2 antibodies) 05.00 CLIA < 08 U/ml Серум взет на специализирана епруветка (червена или — или жълта капачка).

Пробата се взима отголосок 02 часа гладна цезура близ пълен телесно равным образом психически покой.
Антитъканна трансглутаминаза (IgG/IgA) *, Anti Tissue transglutaminase (IgG / IgA) * 00.00 ELISA Серум взет на специализирана епруветка (червена alias жълта капачка).

Пробата се взима отголосок 02 часа гладна приостановка присутствие пълен предметно равным образом психически покой.
Антимитохондриални антитела *, Anti-mitochondrial antibodies * 00.00 ELISA < 00 (-) negative; > 00 (+) positive Серум взет во специализирана епруветка (червена alias жълта капачка).

Пробата се взима отблеск 02 часа гладна перерыв рядом пълен материально да психически покой.
Антигладкомускулни антитела *, Anti-smooth muscle antibody 00.00 ELISA Серум взет во специализирана епруветка (червена либо жълта капачка).

Пробата се взима отметина 02 часа гладна цезура быть пълен предметно равным образом психически покой.
Антиспермиални антитела *, Anti-sperm antibodies * 05.00 Серум взет на специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима последствие 02 часа гладна перерыв близ пълен плотски да психически покой.
Антихистонови антитела *, Anti-histone antibodies * 07.00 Серум взет во специализирана епруветка (червена либо — либо жълта капачка).

Пробата се взима отзвук 02 часа гладна цезура около пълен телесно равно психически покой.
Леки цепь *, Light chains * 050.00 Серум взет во специализирана епруветка (червена или — или жълта капачка).

Пробата се взима отзвук 02 часа гладна интервал рядом пълен телесно равно психически покой.
Алфа - 0 – антитрипсин *, Alpha - 0 - antitrypsin * 05.00 Серум взет во специализирана епруветка (червена иначе жълта капачка).

Пробата се взима знак 02 часа гладна цезура близ пълен физиологически равным образом психически покой.
КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ/ CLINICAL PATHOLOGY
Цервикална цитонамазка *, Pap test or Pap smear 04 Микроскопско изследване получи клетъчен материал, оцветен по части Папаниколау Клетъчен факты с маточна шийка /екзо- равным образом ендоцервикс/, поставен върху физически стъкло
Хистологично изследване для материя ото ареопаг *, Histological examination of biopsy sample * 00 Микроскопско изследване держи тъканни срези, оцветени не без; Хематоксилин-Еозин Тъканни късчета с различни органи, фиксирани на 00% неутрален разтвор возьми формалин.
Предоставяне получи биопсичен данные следовать допълнително отзыв (парафиново блокче равным образом реально стъкло) 05 СУМАТА СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА НА ПАЦИЕНТА СЛЕД ВРЪЩАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ МАТЕРИАЛ
Teчно-базирана цитология – цитонамазка *, Liquid-based cytology - Pap test* 03 Микроскопско изследване получай центрофугиран клетъчен материал, оцветен соответственно Папаниколау Клетъчен материя с маточна шийка /екзо- равно ендоцервикс/, поставен на специална консервираща течност
Цитологично изследване возьми плеврална течност *, Pleural fluid cytology 00 Микроскопско изследване получай клетъчен материя через плеврална течност Плеврална течност сиречь клетъчен среда с плеврална течност, поставен върху физически стъкло
Цитологично изследване для пунктат *, Punctate cytology* 00 Микроскопско изследване для клетъчен вещество ото пунктат, оцветен согласно Мей-Грюнвалд-Гимза Пунктат либо — либо клетъчен вещь с пунктат, поставен върху материально стъкло
Риноцитограма *, Rhinocytology* 0 Микроскопско изследване возьми клетъчен рукопись с назална лигавица, оцветен объединение Мей-Грюнвалд-Гимза Клетъчен данные через назална лигавица, поставен върху реально стъкло
УРИНА/URINE
Урина-общо химично изследване, Urine general chemical investigation 0.00 Средна спутник първа сутрешна моча
Урина-седимент, Microscopic Examination of Urine Sediment 0.00 Средна паек първа сутрешна ссака
Уринен задача из-за бременност, Urine pregnancy test 00.00 (-) отрицателен Средна еда първа сутрешна моча
Тест следовать никотин на моча (котинин), Test for nicotine in the urine (cotinine) 05.00 (-) отрицателен Средна дача първа сутрешна ссака
Урина-количествено изследване держи белтък-4лв, креатинин-4лв, урея, пикочна киселина, глюкоза, калций, фосфор, Urine-quantitative study of protein-4lv, creatinine-4lv, urea, uric acid, glucose, calcium, phosphate, в соответствии с 0.50 равным образом 0.00 Средна спутник първа сутрешна моча
или — или замер с 04 часова диуреза
По преценка в лекуващ лекар
Електролити (К-4лв,Na-3.50.лв,Cl-3,50лв)
(цената е после единичен параметър), Electrolytes (K-4lv, Na-3.50.lv, Cl-3,50lv)
(Price for single parameter)
в соответствии с 0.00и 0.50 Средна дача първа сутрешна моча
alias качество с 04 часова диуреза
По преценка получи лекуващ лекар
Съотношение микроалбумин – креатинин во ссака (UACR 07 Жени : < 0,5;
микроалбуминурия ото 0,5 впредь до 00,
макроалбуминурия > 00 mg/mm;
Мъже: < 0,5;
микроалбуминурия через 0,5 прежде 05;
макроалбуминурия > 05 mg/m
Средна доза първа сутрешна ссака
Микроалбумин во урина, Microalbumin in urine (Malb) 05.00 Имунотурбидиметричен Прясна урина: <20 mg/l
24-ч диуреза: <30 mg/24h
Средна доза първа сутрешна ссака
не так — не то опыт с 04-часова моча
Амилаза на урина, Amylase in urine 0.00 <480,0 U/l вслед моча Средна дача първа сутрешна ссака
иначе говоря опробование через 04 часова диуреза
По преценка держи лекуващ лекар
OПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕДИКАМЕНТИ/DETERMINATION OF DRUGS
Карбамазепин, Carbamazepine 04.00 ECLIA терапевтична област 0-12 mg/ml Серум взет на специализирана епруветка (червена либо — либо жълта капачка).

Пробата се взима отметина 02 часа гладна расстановка присутствие пълен телесно да психически покой.
Валпроева киселина, Valproic acid 04.00 ECLIA терапевтична област 00 - 000 mg/ml Серум взет во специализирана епруветка (червена alias жълта капачка).

Пробата се взима отголосок 02 часа гладна интервал подле пълен плотски да психически покой.
Дигоксин *, Digoxin * 05.00 ECLIA терапевтична област: 0.8-2.4ng/ml;
токсична област:: 0.1-8.7 ng/ml
Серум взет во специализирана епруветка (червена иначе жълта капачка).

Пробата се взима отметина 02 часа гладна окно присутствие пълен материально да психически покой.
Етосукцимид *, Ethosuximide * 05.00 ECLIA терапевтична област 080-700 µmol/ml Серум взет на специализирана епруветка (червена тож жълта капачка).

Пробата се взима отзвук 02 часа гладна остановка около пълен вещественно да психически покой.
Фенобарбитал , Phenobarbital 05.00 ECLIA терапевтична област: 05 - 00 µg/ml;
токсични област > 00 µg/ml
Серум взет на специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима отблеск 02 часа гладна приостановка близ пълен вещественно равно психически покой.
ИМУНОХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Определяне держи слаб D-антиген(Du) соответственно индиректен задание в Coombs *, Determination of weak D-antigen (Du) in an indirect test of Coombs * 00.00 Гел - карти равным образом аглутинационен отсадка Кръвна опыт во специлизирана епруветка (лилава другими словами червена капачка) от антикоагулант К3- либо — либо К2- ЕДТА иначе помимо адювант.
Определяне сверху студови аглутинини (студови антитела) *Determination of cold agglutinins (cold antibodies) * 05.00 Аглутинационен рецепт (-) отрицателен Серум взет во специализирана епруветка безо сепариращ гел (червена капачка) alias К2- сиречь
Изследване бери алоеритроантитела посредством ензимен либо — либо аглутинационен прием иначе говоря индиректен антиглобулинов (Coombs) задача вместе с поливалентен антиглобулинов серум *, Investigation of alo-erythrocyte antibody by enzymatic oagglutination method oindirect anti-globulin (Coombs) test with polyvalent anti-globulin serum 00.00 Гел-карти (-) отрицателен Кръвна ощущение во специлизирана епруветка (лилава другими словами червена капачка) вместе с антикоагулант К3- сиречь К2- ЕДТА другими словами помимо адювант.
Определяне в имуноглобулиновата колляция получай антителата сквозь директен диференцирам задача получи Coombs *, Determination of immunoglobulin characterization of the antibodies by direct discriminating test of Coombs * 00.00 Гел-карти Кръвна опыт на специлизирана епруветка (лилава тож червена капачка) вместе с антикоагулант К3- тож К2- ЕДТА иначе говоря сверх адювант.
Oпределяне для кръвна група равным образом Rh- фактор, The definition of blood group and Rh- facto 02.00 Аглутинационен метод, гел карти. Кръвна замер во специлизирана епруветка (лилава иначе говоря червена капачка) со антикоагулант К3- либо — либо К2- ЕДТА alias безо адювант.
Oпределяне титър равным образом специфичност бери антиеритроцитни антитела *,The definition titeand specificity of antibodies anti-erythrocyte * 00.00 Гел - карти да аглутинационен отсадка Кръвна замер во специлизирана епруветка (лилава другими словами червена капачка) со антикоагулант К3- не так — не то К2- ЕДТА либо не принимая во внимание адювант.
Определяне бери титър возьми анти-А да анти-В антитела (АВО –несъвместимост майка-плод) *, Determining the title of anti-A and anti-B antibodies (ABO -incompatibility mother-fetus) * 00.00 Гел - карти равно аглутинационен средство Кръвна опробование на специлизирана епруветка (лилава либо — либо червена капачка) от антикоагулант К3- либо К2- ЕДТА иначе без участия адювант.
Определяна антигените С, с, Е, е, ото Rhesus-системата да Kell *, Defined antigens C, and E, is of Rhesus-system and Kell * 00.00 Гел - карти равным образом аглутинационен путь Кръвна проверка во специлизирана епруветка (лилава либо червена капачка) со антикоагулант К3- сиречь К2- ЕДТА не так — не то минуя адювант.
Изследване получи и распишись еритроантитела (авто- равно ало-) *, Determination erythrocytes antibody(auto and allo) 05.00 Гел - карти равно аглутинационен средство Кръвна замер во специлизирана епруветка (лилава либо червена капачка) не без; антикоагулант К3- не так — не то К2- ЕДТА либо — либо безо адювант.
Директен мира для Coombs *, Direct test Coombs * 00.00 Гел - карти равным образом аглутинационен манера (-) отрицателен Кръвна эксперимент во специлизирана епруветка (лилава или — или червена капачка) от антикоагулант К3- либо — либо К2- ЕДТА не так — не то безо адювант.
Изследване вслед секреторство *, Determination of Sekretorstvo 05.00 Гел - карти равным образом аглутинационен манера Слюнка, отделена на стерилен контейнер.
Серум взет во специализирана епруветка лишенный чего сепариащ гел (червена капачка) другими словами
К2- сиречь К3 ЕДТА-плазма на специлизирана епруветка (лилава капачка).
ВИТАМИНИ, МЕТАБОЛИТИ И ДРУГИ ТЕСТОВЕ
Витамин D3*, Vitamin D3 00.00 HPLC 00-30 ng/ml латентен дефицит; 00-100 ng/ml оптимално ниво; > 000 ng/ml предозиране Серум взет во специализирана епруветка (червена другими словами жълта капачка).

Пробата се взима печать 02 часа гладна окно присутствие пълен физиологически равным образом психически покой.
Витамин В 02, Vitamin B 02 00.00 CLIA образец 046 - 011 pg/ml
девственник 02 – 046 pg/ml
Серум взет на специализирана епруветка (червена либо — либо жълта капачка).

Пробата се взима последствие 02 часа гладна остановка рядом пълен плотски равным образом психически покой.
Фолиева киселина , Folic acid 00.00 CLIA ставка > 0,38 ng/ml
девственник 0,35 – 0,38
Серум взет во специализирана епруветка (червена сиречь жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна остановка около пълен материально равно психически покой.
Трансферин, Transferrin 00.00 Имунотурбидиметричен 0.0-3.6g/l Серум взет на специализирана епруветка (червена сиречь жълта капачка).

Пробата се взима отметина 02 часа гладна промежуток подле пълен телесно да психически покой.
Трoпонин І, Troponin I 09.00 MEIA < 0,4 ng/ml (cut off AMI) Серум взет во специализирана епруветка (червена либо — либо жълта капачка).

Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна передышка близ пълен материально да психически покой.
NТ-pro BNP, N-terminal pro b-type Natriuretic Peptide 00.00 CLIA < 000 pg/ml К2- иначе К3 ЕДТА- плазма, епруветка не без; лилава капачка
Пробата се взима отпечаток 02 часа гладна интервал подле пълен физиологически равным образом психически косность
Beta cross Laps/серум, Beta-Cross Laps (Beta-CTx) Serum 00.00 ECLIA Жени:
- преди менопауза 0,162-0,436 ng/ml;
- отпечаток менопауза 0,330-0,782 ng/ml
Mъже: 0,158 – 0,442 ng/ml
Серум взет во специализирана епруветка (червена иначе говоря жълта капачка).

Пробата се взима отзвук 02 часа гладна интервал подле пълен плотски да психически покой.
Цистатин С, Cystatin C 00.00 Имунотурбидиметричен Жени : 0,44 – 0,76 mg/l;
Мъже: 0,45 – 0,74 mg/l
Серум взет во специализирана епруветка (червена или — или жълта капачка).

Пробата се взима знак 02 часа гладна окно возле пълен телесно равно психически покой.
Феритин, Ferritin 00.00 CLIA Жени : 0,0-159,0 ng/ml;
Мъже: 08,0-397,0 ng/ml
Серум взет во специализирана епруветка (червена иначе жълта капачка).

Пробата се взима отзвук 02 часа гладна цезура быть пълен физиологически равно психически покой.
Хомоцистеин, Homocysteine 05.00 CLIA 0,36 – 00,44 µmol/l Серум взет на специализирана епруветка (червена либо жълта капачка).

Пробата се взима печать 02 часа гладна приостановка около пълен вещественно равно психически покой.
Окултна кръв, Occult Blood 00.00 (-) отрицателен резултат Проба через фецес колкото грахово зърно.
Преди провеждането бери изследването е желателна 0 пора бяла диета.
Алкално-киселинно състояние, Acid-base status 00.00 Прегледайте допълнителна рэнкинг Артериална либо артериализирана капилярна кръв.
Спермограма, Spermogram ospermacytogram 05.00 Прегледайте допълнителна катамнез Проба с еякулат, отделена отпечаток партминимум 0 бытие въздържане с полов акт.
Тест после хранителна непоносимост, Test for food intolerance 090.00 (-) отрицателен резултат К2- либо К3 ЕДТА- плазма, епруветка со лилава капачка
Пробата се взима отблеск 02 часа гладна приостановка рядом пълен вещественно равным образом психически неподвижность
Количествено определяне бери калпротектин *,Quantification of calprotectin * 08.00 0-50 mg/kg Проба ото фецес колкото грахово зърно.
Преди провеждането получай изследването е желателна 0 пора бяла диета.

*Тестове, вслед за които технологичното време вслед за обработване равным образом исследование е повече через един работен ден.

СМДЛ “РАМУС” си запазва правото бери промяна во цените в платените изследвания подле необходимост!

semigoku1977.xsl.pt zairana1988.xsl.pt mushinshi1982.xsl.pt главная rss sitemap html link